Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương – Tin tức, đọc báo, sự kiện

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ 18/05/2021 |7825

là công tác phòng ngừa, phát hiện, giải quyết các vấn đề chính trị của các cấp ủy Đảng, các tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp, hay nói cách khác là biểu hiện, hoạt động phản bác quan điểm Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, đường lối, điều lệ và nguyên tắc tổ chức của đảng đối lập, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, bảo vệ cán bộ đảng viên,… Mục tiêu xây dựng Đảng cộng sản thực sự trong sạch, chính trị, tư tưởng, tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo, tổ chức thắng lợi các nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.

Trong khái niệm bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ chính trị trong Đảng được xác định rõ ràng là một phần của công tác xây dựng Đảng. Tổ chức Đảng là chủ thể, chủ trì thực hiện các hoạt động tự bảo vệ, bảo vệ đối tượng, yêu cầu nội tại. Tuy nhiên, bảo vệ chính trị trong Đảng không chỉ bảo vệ tổ chức Đảng mà còn là sự bảo đảm của Đảng đối với sự lãnh đạo của hệ thống chính trị, Nhà nước và xã hội, do đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải được thực hiện trong phạm vi của hệ thống chính trị.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bộ cơ quan Trung ương nêu rõ: “Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Kết hợp bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiện tượng cục bộ, phái cử, “lợi ích nhóm”, gây mất đoàn kết trong Đảng. Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị trong Đảng” quy định: Phát hiện cán bộ, đảng viên có vấn đề, cần xem xét chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng; Các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cán bộ, cơ quan có liên quan của Đảng, Nhà nước; Cán bộ, đảng viên. Hội nghị lần thứ 01-CT/DUUK ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác bảo vệ chính trị trong Đảng trong các cơ quan Trung ương nêu rõ: Công tác bảo vệ chính trị trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bảo đảm phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Khối.

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương luôn xác định công tác bảo vệ chính trị trong Đảng là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ, đạt được những kết quả khá toàn diện, bảo đảm tiến độ và chất lượng tham mưu không ngừng được nâng cao, phục vụ kịp thời công tác tuyển dụng, quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm cán bộ. sử dụng và quản lý cán bộ đảng viên; Công tác quy hoạch đảng ủy; Công tác phát triển đảng viên; Kịp thời chỉ đạo, trả lời các kiến nghị, kiến nghị của các cấp ủy đảng trực thuộc về công tác bảo vệ chính trị trong Đảng, góp phần bảo đảm phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Hiện nay, tình hình trong và ngoài nước đặt ra yêu cầu và nhiệm vụ mới đối với công tác này, cần có biện pháp đồng bộ để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về chính trị – xã hội, quốc phòng, an ninh. Các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xuyên tạc, phản bác Đảng, ảnh hưởng tiêu cực đến đội ngũ cán bộ đảng viên, gây mất đoàn kết trong Đảng, gây hoang mang trong nhân dân. Các thế lực thù địch ở nước ngoài công khai ủng hộ và nuôi dưỡng các cơ hội trong nước và những người bất mãn chính trị để xây dựng “lực lượng đối lập”; Trốn dưới những biển hiệu “bảo vệ dân chủ, nhân quyền”, “bảo vệ tự do tôn giáo”, “bảo vệ quyền tự do ngôn luận”, tìm cách xuyên tạc, bịa đặt, xuyên tạc, vu khống chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây chia rẽ trong Đảng. Họ sử dụng các phương tiện mới và phức tạp để thâm nhập vào nội bộ, thu thập thông tin nội bộ, bí mật nhà nước, v.v. Đồng thời, một số cấp ủy đảng, tổ chức đảng và đảng viên còn thiếu sót trong nhận thức, sơ suất, mất cảnh giác, lúng túng nhận diện và ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên chưa được đẩy lùi và diễn biến phức tạp. Những thách thức, rủi ro gây bất ổn chính trị – xã hội nêu trên đặt ra những nhiệm vụ mới trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về quan điểm, nội dung, định hướng. Nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ; Tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức cảnh giác cách mạng của cán bộ đảng viên; Kết hợp công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của Đảng; Tham nhũng, tham nhũng, địa phương, phái cử, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết trong Đảng. Ngăn chặn kịp thời âm mưu hình thành các nhóm đối lập và các tổ chức chính trị.

Thứ hai: Thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, đánh giá tiêu chuẩn chính trị của cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ; Đối với các vấn đề chính trị hoặc các tình huống phức tạp trong quan hệ chính trị, đảng ủy có thẩm quyền xác minh và kết luận.

Thứ ba: Làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, chú trọng quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài và kết nối với tổ chức, cá nhân nước ngoài. Làm tốt công tác quản lý, đồng thời có biện pháp bảo vệ cán bộ, đảng viên, lưu học sinh có liên quan đến yếu tố nước ngoài, hiện đang làm việc, học tập, nghiên cứu, lao động ở nước ngoài, không để các thế lực thù địch, phản động cấu kết, mua chuộc, lôi kéo;

Thứ tư: Rà soát chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý, sử dụng đúng các vụ việc chính trị; Việc kiểm tra phải công bằng, khách quan, đánh giá đúng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên; về mức độ tin cậy chính trị và niềm tin của người dân.

Thứ năm: Củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ, bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm đủ năng lực tham mưu để giúp các cấp ủy đảng xử lý, giải quyết tốt các vấn đề chính trị nội bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch, vững mạnh hơn.

Ông Vũ Mạnh Cường

(Ban Tổ chức Huyện ủy)

Nguồn: Đảng ủy

quan tâm đến <

img src=“https://dukcqtw.dcs.vn/Images/tintuc/Thumb_JWZ_cong-tac-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-gop-phan-nang-cao-nhan-thuc-cua-can-bo-dang-vien-truoc-c.jpg”>

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch cách đây 7 ngày

7 ngày trước cuộc họp ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương vào tháng 3/2023

Bảy ngày trước, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Trung ương đã phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp

“https://dukcqtw.dcs.vn/Images/TinTuc/Thumb_ZZY_boi-duong-nghiep-vu-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-va-ky-luat-cua-dang-nam-2023.jpg”

9 ngày đầu năm 2023 công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng

Hai tháng trước, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

về việc kiểm tra chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đến năm 2022 cách đây 4 tháng Một số cân nhắc để đánh giá và xếp hạng

Hội nghị quán triệt và thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị cách đây 6 tháng

img src=”https://dukcqtw.dcs.vn/Images/tintuc/Thumb_LKI_chi-bo-ban-to-chuc-dang-uy-khoi-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2022-2025.jpg

” Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2022-2025 7 tháng trước

Ban

Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (9 tháng) ●

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (9 tháng)

• Tổng kết 15 năm công tác xây dựng Đảng trong đảng bộ cơ quan Trung ương (12 tháng trước) • Năm 2017

Thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7/10/2019 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (cách đây 1 năm)

– Ban Tổ chức Xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ đến năm 2022 (1 năm)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (cách đây 1 năm)

• Thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (1 năm trước)

• Tập trung tăng cường tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ Đảng trong các cơ quan Trung ương (cách đây 1 năm)

• Một số nội dung chủ yếu trong quá trình chuyển đổi, tiếp nhận đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, các đảng viên trong khối cơ quan Trung ương (cách đây 1 năm)

tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (2 năm trước).

Related Posts

Xét nghiệm Giải phẫu bệnh – Dẫn đường cho việc điều trị

Xét nghiệm giải phẫu bệnh được thực hiện trên những mẫu bệnh phẩm tế bào, bệnh phẩm mô từ các cơ quan trong cơ thể được sinh…

Phương pháp điều trị tủy răng tại nha khoa hiện nay

Viêm tủy răng là một trong những vấn đề về sức khỏe răng miệng nghiêm trọng. Người mắc viêm tủy răng không chỉ phải chịu đựng những…

Mỹ thuật ứng dụng là gì? (cập nhật 2023)

Khi những giá trị thẩm mỹ ngày càng được chú trọng thì các phẩm mỹ thuật ứng dụng ngày càng đi sâu vào đời sống của mọi…

Bát quái đồ là gì? Ý nghĩa và vai trò của bát quái trong phong thủy

Bát quái đồ là vật phẩm phong thủy được sử dụng khá rộng rãi và phổ biến trong văn hoá phương Đông, nhằm mang lại những niềm…

Du học ngành khoa học ứng dụng và cơ bản

>> Du học ngành khoa học đại cương >> Các trường có đào tạo ngành Khoa học ứng dụng và cơ bản Khoa học Ứng dụng và…

Trồng răng implant là gì? Những điều cần phải biết trước khi chọn trồng răng implant

Trồng răng implant là phương pháp trồng răng cấy trụ kim loại vào xương hàm để thay thế cho răng đã mất. Chính vì vậy trụ implant…