Giới Thiệu

Trường trung cấp Kinh tế – Tài chính Hà Nội tiền thân là Trường Cán bộ Tài chính tỉnh Hà Đông được thành lập ngày 20/11/1961. Trong quá trình xây dựng và phát triển, trường đã nhiều lần được đổi tên:

– Trường Tài chính tỉnh Hà Tây(1965);

– Trường nghiệp vụ Kinh tế – Tài chính Hà Tây (1971);

– Trường nghiệp vụ Kinh tế – Tài chính Hà Sơn Bình (1976);

– Trường nghiệp vụ Kinh tế – Tài chính Hà Tây(1991);

– Trường Trung học Kinh tế Hà Tây (tháng 7/1992);

– Trường Trung học Kinh tế -Tài chính Hà Nội (từ tháng 8/2008 đến tháng 4/2009)

– Trường Trung cấp Kinh tế -Tài chính Hà Nội (từ tháng 4/ 2009 đến nay.

Trong quá trình xây dựng, phát triển trường đã được Đảng, Nhà nước, Đoàn thể ở Trung ương và tỉnh, thành phố tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen, Cờ thi đua, Huân chương, điển hình là: Năm 1996 được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Năm 2001 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Năm 2006 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Năm 2011 được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Các ngành đào tạo hiện nay, gồm:

– Trung cấp Kế toán Doanh nghiệp; Kế toán HTX; Kế toán Xây dựng; Kế toán HC-SN

– Trung cấp Kinh doanh Thương mại & Dịch vụ

– Trung cấp Tin học ứng dụng

– Trung cấp Luật

                                   CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ chức bộ máy hiện tại của Nhà trường phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của trường Trung cấp công lập, gồm:

*Ban Giám hiệu:

– 01 Hiệu trưởng

– 02 Phó Hiệu trưởng

* Các phòng chức năng:

– Phòng Tổ chức – Hành chính & Quản trị;

– Phòng Đào tạo;

– Phòng Tài chính – Kế toán;

– Phòng Thanh tra, Đảm bảo chất lượng & Quản sinh

* Các khoa chuyên môn

 Khoa Kế toán-Kiểm toán;

– Khoa Tài chính – Ngân hàng;

– Khoa Kinh tế-Thương mại;

– Khoa Tin học – Pháp luật và Cơ bản;

* Tổ chức Đảng, Đoàn thể:

– Đảng bộ nhà trường trực thuộc Đảng bộ Quận Hà Đông. Đảng bộ nhà trường

có 3 chi bộ trực thuộc:

+ Chi bộ Quản lý Đào tạo

+ Chi bộ Văn phòng

+ Chi bộ Giáo viên

– Công đoàn nhà trường là công đoàn Cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức

Thành phố Hà Nội, Công đoàn nhà trường có 3 tổ công đoàn

+ Tổ công đoàn Quản lý Đào tạo

+ Tổ công đoàn Văn phòng

+ Tổ công đoàn Giáo viên

– Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường trực thuộc quận Đoàn Hà

Đông. Đoàn trường có 01 chi đoàn nòng cốt là Chi đoàn Cơ quan, ngoài ra còn

có các Chi đoàn các lớp học sinh

* Các Ban của trường

– Ban Chỉ huy Quân sự

– Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ

– Ban Nữ công

– Ban phòng cháy chữa cháy

– Ban mua sắm, sửa chữa Tài sản

– …