CHƯƠNG III

Quy chế hoạt động của Ban chấp hành

Ngày đăng: 22/07/2016

Quy chế làm việc của Công chủ strong>A BÀ DIU HƯƠNG

XNK SÀI GÒN strong>

Chương 1

Đại cương

Điều 1:

Ban điều hành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn gồm có Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty (gọi tắt là Hội đồng quản trị) .Giám đốc) Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Thủy sản Sài Gòn Thực hiện chức năng quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị công ty.

Điều 2:

2.1 Hội đồng quản trị Công ty hoạt động trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ.

2.2 Saigon Assets, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ Thiêm, là người đại diện theo pháp luật của công ty và là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty. công ty.Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm và hoạt động theo pháp luật. Chức danh giám đốc điều hành do tổng giám đốc bổ nhiệm để trực tiếp giám sát và xử lý một số lĩnh vực công việc cụ thể. Phó Tổng cục trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về chất lượng, hiệu quả công việc được phân công phụ trách.

Điều 3:

 • Các thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành công ty thực hiện công việc theo chương trình, kế hoạch công tác, phân công rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn và phạm vi công việc. Đề cao trách nhiệm của từng giám đốc công ty và cổ đông trước hội đồng quản trị.
 • Nghiêm cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc cố ý vi phạm các quy định gây thiệt hại lớn cho công ty, danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và
 • Các hội đồng quản trị công ty phải tuân theo pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết hội đồng quản trị, quyết định, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Người nào vi phạm các quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho công ty.

Chương hai

Phạm vi và giải pháp cộng tác

Điều 4

Điều 4

Strong>: Hội đồng quản trị của công ty Phạm vi công việc

 • Các công việc sau đây do tổng giám đốc công ty quyết định sau khi hội đồng quản trị công ty thảo luận tập thể và thống nhất chủ trương sau:

– Kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Hội đồng quản trị

– Biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư và kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Hội đồng quản trị

– Lập kế hoạch nhân viên, chương trình đào tạo, chương trình và chương trình phát triển nguồn nhân lực của công ty.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên hội đồng quản trị công ty và ủy quyền cho các cán bộ quản lý khác thực hiện quyền hạn của mình

– Xác nhận tình hình báo cáo thường niên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ công ty trình hội đồng quản trị trong năm tới Xem xét của.

– Tổng giám đốc Công ty xem xét các vấn đề khác cần đưa ra để hội đồng quản trị thảo luận tập thể Ý kiến ​​cá nhân của người phụ trách. Giám đốc các sở, ban, ngành, chi nhánh – đơn vị trực thuộc công ty có liên quan để tham khảo trước khi quyết định. Các thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách đơn vị được lấy ý kiến ​​có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn do Tổng giám đốc công ty quy định. Nếu quá thời hạn nêu trên mà không có ý kiến ​​trả lời thì được coi là đồng ý với chủ trương này và hoàn toàn đồng ý với phương án của Tổng giám đốc công ty.

Điều 5

mạnh>: Phạm vi công việc của Tổng giám đốc công ty

5.1Tổng giám đốc công ty trực tiếp xem xét và quyết định những vấn đề sau:

– Công việc và những việc khác thuộc phạm vi thẩm quyền quy định tại Điều 116 Khoản 3 của Luật Doanh nghiệp. Điều 41 Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn quy định quyền hạn của Tổng Giám đốc. Yêu cầu của Saigon Assets

– Công việc liên quan đến trách nhiệm của phó tổng giám đốc, giám đốc công ty và phó tổng giám đốc có ý kiến ​​khác nhau về cách giải quyết

– Phân công nhiệm vụ cho phó tổng giám đốc hoặc ủy quyền cho phó tổng giám đốc Xử lý nhiều lĩnh vực công việc đặc thù

– Quyết định tổ chức các cuộc họp, cuộc họp quan trọng của công ty thuộc phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo trình tự triển khai công việc theo nghị quyết của Hội đồng quản trị và quyết định thời gian, thành phần, nội dung cuộc họp, trực tiếp chủ trì cuộc họp

5.2 Tổng giám đốc của công ty trực tiếp hướng dẫn việc xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh của cán bộ, viên chức và người lao động.

5.3 Tổng giám đốc công ty tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng tháng với các phó tổng giám đốc, tổng kết kết quả công việc và phân công nhiệm vụ cụ thể thời gian tới cho các thành viên ban điều hành, thống nhất phương hướng chỉ đạo, Các biện pháp quản lý và điều hành nhằm đảm bảo công ty hoạt động ổn định.

5.4 Trường hợp Tổng giám đốc công ty vì lý do công việc phải vắng mặt từ một ngày trở lên thì Tổng giám đốc công ty ủy quyền cho một Phó Tổng giám đốc khác giải quyết công việc làm việc trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Tổng giám đốc công ty những công việc đã làm trong thời gian Tổng giám đốc vắng mặt.

Điều 6: Phạm vi công việc của Tổng giám đốc công ty Phó tổng giám đốc công ty

6.1 Căn cứ khả năng quản lý, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác, từng Phó tổng giám đốc công ty được Tổng giám đốc công ty phân công phụ trách, giám sát, hướng dẫn một số lĩnh vực công việc cụ thể (bao gồm cả việc trực tiếp giám sát, chỉ đạo các hoạt động của các sở, ban công thương). vụ, Bộ phận phụ thuộc vào đơn vị của công ty). Phó tổng giám đốc công ty khi thực hiện nhiệm vụ được giao có các quyền và nghĩa vụ sau:

– Hỗ trợ tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

– Thay mặt tổng giám đốc khi tổng giám đốc vắng mặt điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo sự uỷ quyền.

– Báo cáo công ty bằng văn bản hàng tháng, hàng quý

– Quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý. Điều hành công ty theo sự chỉ định hoặc ủy quyền bằng văn bản của tổng giám đốc. Báo cáo trực tiếp với Tổng Giám đốc công ty khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công hoặc phân công.

– Trực tiếp chỉ huy, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ, chi nhánh-đơn vị trực thuộc, công ty – giải quyết hoặc xử lý các vướng mắc thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

– Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

– Quyết định của Tổng Giám đốc nếu được bị phát hiện vi phạm pháp luật, điều lệ công ty và điều lệ công ty, sẽ từ chối thực hiện. Nghị quyết của các cổ đông chung của hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông đồng thời phải có trách nhiệm thông báo ngay cho ban kiểm soát.

– Xây dựng và trình Tổng Giám đốc các kế hoạch dài hạn và hàng năm liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

– Quyết định các biện pháp vượt quá thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, sự kiện… và chịu trách nhiệm về các quyết định này và phải báo cáo ngay. Thông báo cho hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty.

– Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

– Công việc đang giải quyết theo lĩnh vực phụ trách, nếu xét thấy liên quan đến lĩnh vực khác do phó chủ tịch phụ trách thì chịu trách nhiệm trực tiếp phối hợp, bàn bạc giải quyết. với phó chủ tịch. Phó tổng giám đốc công ty và Phó tổng giám đốc còn có ý kiến ​​khác nhau thì phải báo cáo với tổng giám đốc công ty. Giám đốc xem xét quyết định.

6.2Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chuyên môn phải vắng mặt vì lý do công việc, cần xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác thuộc lĩnh vực này, trong thời gian vắng mặt phải chịu trách nhiệm.

>

Điều 7:Phạm vi công việc của Tổng giám đốc Phòng điều hành công ty

Người phụ trách công việc của công ty phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho ban giám đốc về các lĩnh vực công tác và phân công nhân sự chuyên trách Trực tiếp giải quyết các công việc được quy định tại “Quy chế”

Điều 8: Có quyền ký và công bố các văn bản về tổ chức và hoạt động. Hội đồng quản trị công ty

8.1Tổng giám đốc công ty Công ty đã ký và công bố các văn bản sau:

 • Văn bản Công ty gửi lên cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương
 • Quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc công ty. Quyết định khen thưởng, khen thưởng đối với cán bộ, công nhân viên, trừ các chức danh do Hội đồng quản trị công ty quản lý
 • Quyết định điều chỉnh ngạch bậc, xếp lương; quyết định nâng bậc lương của cán bộ công nhân viên công ty được ủy quyền của ban giám đốc và văn phòng công ty được ủy quyền của tổng giám đốc Hợp đồng lao động của các trưởng phòng, nhân viên các phòng ban và các chức danh quản lý. .
 • Báo cáo sơ kết và tổng kết về hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý và hàng năm của công ty.
 • Dự án đầu tư xây dựng cơ bản và thuyết minh kinh tế kỹ thuật do giám đốc công ty chi nhánh đề xuất trình tổng giám đốc công ty xem xét và trình hội đồng quản trị phê duyệt theo thẩm quyền của mình.

8.2Phó tổng giám đốc có quyền ký thay tổng giám đốc các văn bản thuộc lĩnh vực công việc được tổng giám đốc phân công hoặc những việc được phân công của tổng giám đốc tổng giám đốc và được tổng giám đốc ủy quyền bằng văn bản.

Trường hợp do Tổng giám đốc công ty ký thay mặt thì nội dung, yêu cầu của văn bản phải được tập thể Hội đồng quản trị công ty bàn bạc và thống nhất. công ty trước khi chữ ký được công bố.

Điều chín:Có quyền ký lệnh và ủy quyền cho tổng giám đốc công ty

9.1 Công ty Trưởng phòng nghiệp vụ ký văn bản theo lệnh của tổng giám đốc Thông báo hướng dẫn nghiệp vụ, chính sách, nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao gửi các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc. Công ty;

9.2 Trưởng phòng kế hoạch, tổ chức, điều hành công ty có quyền thừa lệnh Tổng giám đốc công ty ký sao các văn bản, tài liệu, biên bản xác nhận cán bộ, nhân viên, ký công văn, giấy đi đường, giấy tờ trình, thông báo kế hoạch, lịch làm việc của tổng giám đốc công ty. Khi Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổ chức đi công tác vắng mặt thì Phó Vụ trưởng ký các văn bản trên.

Điều 10Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý hồ sơ được nộp

10.1 Thủ tục

 • Khi từng phòng, ban kinh doanh, chi nhánh, công ty, đơn vị trực thuộc có vấn đề yêu cầu công ty thực hiện nghị quyết của hội đồng quản trị thì phải lập văn bản ( công văn, đề xuất) trình phòng quản trị kế hoạch công ty. Văn bản phải trình bày rõ nội dung công việc cần giải quyết, kèm theo các tài liệu, hồ sơ có liên quan (nếu có), người chủ trì của đơn vị đề nghị ký phải chịu trách nhiệm về nội dung trình ký.
 • Người phụ trách hoặc phó phòng kế hoạch, hành chính của công ty chịu trách nhiệm rà soát sơ bộ về nội dung và thể thức của văn bản, theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Quy chế này. tiếp nhận, ghi chép công văn đồng thời chuyển cho cán bộ điều hành, quản lý phụ trách để xem xét, giải quyết.

  10.2 Thời hạn giải quyết

  • Đối với công việc thuộc phạm vi giải quyết thường xuyên, Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc không quá 05strong> trong ngày làm việc để giải quyết kể từ ngày nhận được văn bản phương án tổ chức hành chính của công ty.
  • Đối với những công việc, sự việc quan trọng, phức tạp đòi hỏi Ban giám đốc phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, tham khảo ý kiến ​​của các nhà chuyên môn hoặc cần làm rõ thêm trước khi quyết định thì thời gian giải quyết không quá ngày nộp kế hoạch tổ chức hành chính của công ty 10 ngày làm việc.
  • Điều 1 quy định những vấn đề cần đưa ra thảo luận tập thể hội đồng quản trị công ty, Điều 4 của quy chế này, thời gian giải quyết không quá 15 ngày làm việc. Kể từ ngày phương án tổ chức hành chính công ty nộp hồ sơ.
  • Văn phòng công ty phải thông báo ngay cho các đơn vị, bộ phận hoặc cá nhân có liên quan biết để thực hiện công việc hoặc chỉ đạo của tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc giải quyết công việc của công ty.

  Kế hoạch làm việc

  Ủy ban quản lý doanh nghiệp

  Điều thứ mười một

  Kế hoạch công tác của hội đồng quản trị công ty bao gồm: chương trình tháng, quý, 6 tháng và cả năm nhằm thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn được thành lập trên cơ sở.

  Ngày 15 Vào tháng đầu tiên của mỗi quý, tổng giám đốc phải xây dựng kế hoạch cho quý tiếp theo và báo cáo kết quả hoạt động của quý trước với hội đồng quản trị công ty.

  Chương trình công cộng. Biên bản họp hội đồng quản trị công ty hợp tác xã phải được gửi cho các thành viên hội đồng quản trị, đảng uỷ viên, các ban, ngành và các đơn vị trực thuộc khác của công ty để phối hợp thực hiện.

  Theo kế hoạch công tác, các thành viên Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch công tác của mình theo yêu cầu và tiến độ chung, chịu trách nhiệm về công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách .

  Phó tổng giám đốc công ty có trách nhiệm báo cáo nội dung kế hoạch công tác của mình để tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành, phối hợp và điều chỉnh

  Điều 12

  Điều 12

  Strong>

  Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ chức năng, quyền hạn và tóm tắt nội dung kế hoạch, phòng điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi nhánh – đơn vị trực thuộc công ty – phòng kế hoạch hành chính chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác quý, tháng 6, năm của đơn vị theo từng thời điểm Kế hoạch trình ban lãnh đạo

  Lịch công tác hàng tuần của tổng giám đốc do tổng thư ký xây dựng theo nội dung công việc, khối lượng công việc của Ban giám đốc công ty theo phòng, ban, đơn vị và Phó tổng giám đốc công ty, Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc chi nhánh – đơn vị tùy thuộc vào công ty và kết quả hoạt động.

  Chương 4

  Mối quan hệ công việc và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị

  Với tổ chức đảng, công đoàn

  Điều 13: Liên hệ với đảng ủy

  Công ty thực hiện Hội đồng quản trị tôn trọng đảng ủy và điều hành cấp ủy, chi bộ cơ sở công ty cổ phần theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và của Ban giám đốc về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ. Đồng thời, thực hiện theo quy định của “Quy chế làm việc của Đảng ủy Công ty TNHH MTV XNK Thủy sản Sài Gòn”, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy công ty.

  Hàng quý, tháng gần nhất của quý này, lãnh đạo công ty cùng bí thư chi bộ kiểm điểm thành tích công tác về chính trị-tư tưởng, tổ chức lao động, tổ chức sản xuất điều hành và đời sống người lao động.

  Điều 14Mối quan hệ với Công đoàn, Đoàn Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  Điều 14strong

  Ban lãnh đạo công ty phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS HCM thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật.

  Chương Năm

  Điều khoản thi hành

  Strong>

  Điều 15

  Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được thông báo đến tất cả các thành viên. Thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, chi bộ-đảng bộ công ty-công ty và tổ chức công đoàn.

  Các thành viên Hội đồng quản trị công ty, trưởng/phó các phòng ban công ty, trưởng các chi nhánh, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm công bố, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định này.

  Điều 16

  Việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định này do hội đồng quản trị quyết định theo đề nghị của tổng giám đốc. Sau khi bàn bạc với ban lãnh đạo công ty và được sự đồng ý của công ty.

  .

Related Posts

Glutaraldehyde – Chất Sát Trùng Phổ Rộng

Ngày 03/05/2019 | Đã đọc 32,183 lần | Tác giả: TS. Huỳnh Trường Giang – Khoa Thuỷ sản – Đại học Cần Thơ 1. Glutaraldehyde là gì…

VỐN ĐIỀU LỆ TIẾNG ANH LÀ GÌ?

1. Vốn điều lệ tiếng Anh là gì? Charter là gì? Vốn điều lệ tiếng Anh được dịch là “Charter capital” hoặc có trường hợp khác được…

Thuế khoán là gì? Đối tượng áp dụng và cách tính thế nào?

1. Thuế khoán là gì? Thuế khoán là một loại thuế trọn gói dành cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Do mức thuế…

Những điều cần biết về thuốc giảm đau thần kinh pregabalin (Lyrica)

Pregabalin (Lyrica) là gì? Cơ chế hoạt động của thuốc là gì? Cần lưu ý những điều gì khi dùng thuốc? Hãy cùng YouMed phân tích bài…

Mặt trái xoan là gì? Cách nhận biết và tướng số nam nữ

Mặt trái xoan luôn là một hình mẫu mà nhiều người ưu ái, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, có rất nhiều điều thú vị xoay…

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Thông tin về mã bảo hiểm y tế và quyền lợi người tham gia qua các ký tự trên thẻ BHYT được quy định như thế nào?…

© 2023 hefc.edu.vn