Thủ tục xin cấp giấy phép môi trường [Chi tiết 2023]

Giấy phép môi trường là một văn bản pháp lý mà các tổ chức và doanh nghiệp phải có. Các bài viết sau đây cung cấp thông tin về thủ tục cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

thủ tục xin giấy phép môi trường

1. Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường được hiểu là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho phép chủ đầu tư dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng đầy đủ hoặc một phần công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh của dự án theo yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường cụ thể.

Các quy định pháp lý của chương trình bảo vệ môi trường là gì? Yêu cầu Quỹ đọc bài viết Tập trung vào kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết

2.

Có nhiều cách để phân loại giấy phép môi trường.

 • Tùy thuộc vào loại tài nguyên:
  • Giấy phép tài nguyên nước bao gồm: Giấy phép thăm dò nước ngầm; Giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt; Giấy phép khai thác và sử dụng nước ngầm; Giấy phép khai thác và sử dụng nước biển; Giấy phép khai thác và sử dụng tài nguyên nước; Giấy phép thủy sản cho giấy phép xả nước thải vào tài nguyên nước (Luật Tài nguyên nước 2012),
  • bao gồm giấy phép khai thác khoáng sản. Nghề cá trên biển, giấy phép khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân nước ngoài có tàu thuyền trên vùng biển Việt Nam (Luật Thủy sản 2017):
  • Giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản (Luật Khoáng sản 2010)
 • Theo lĩnh vực hoạt động
  • : Lĩnh vực
  • vận tải:

  • Giấy phép vận chuyển trong lĩnh vực xử lý chất thải: Giấy phép xử lý chất thải nguy hại trong lĩnh vực xây dựng
  • : Giấy phép xây dựng.

3. Nội dung giấy phép môi trường

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nội dung giấy phép môi trường như sau:

– Nội dung giấy phép môi trường bao gồm thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở vật chất, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; Nội dung cấp phép môi trường; Yêu cầu bảo vệ môi trường; Thời hạn giấy phép môi trường; Nội dung khác(nếu có).

• Nội dung cấp phép môi trường bao gồm:

+ Nguồn nước thải; Lưu lượng nước thải tối đa; Dòng chảy nước thải; Giới hạn chất gây ô nhiễm trong dòng chảy của chất gây ô nhiễm và nước thải; Vị trí, phương thức và nguồn tiếp nhận nước thải;

• Nguồn phát thải; Lưu lượng phát thải tối đa; Dòng chảy phát thải; Giới hạn chất gây ô nhiễm và chất gây ô nhiễm; Vị trí và phương thức phát thải;

• Giới hạn về nguồn và tiếng ồn, rung động;

• Cơ sở xử lý chất thải nguy hại, hệ thống thiết bị, mã số chất thải nguy hại và khối lượng cho phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa điểm hoạt động của dự án đầu tư, cơ sở dịch vụ xử lý chất thải nguy hại;

• Loại và số lượng phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu đầu tư và cơ sở sản xuất.

Cá nhân, tổ chức nào phải xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường? Đọc bài viết, các đối tượng phải phát triển kế hoạch môi trường

4. Các đối tượng sau đây phải có giấy phép môi trường

https://accgroup.vn/wp-content/uploads/2020/04/Doi-tuong-phai-co-giay-phep-moi-truong.png” giấy phép môi trường

:

– Đối tượng 1: Dự án đầu tư nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3, phát sinh nước thải, bụi, khí thải thải ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại, khi rời đi phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải. Đi vào hoạt động chính thức.

Trường hợp dự án đầu tư công cấp bách theo quy định của pháp luật về đầu tư công thì được miễn giấy phép môi trường.

+ Đối tượng 2: Dự án đầu tư, cơ sở vật chất, khu sản xuất, kinh doanh, khu dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 1/1/2022 với tiêu chuẩn môi trường 1.

(Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

Thời hạn cấp giấy phép môi trường

được quy định như sau:

Nhóm dự án đầu tư nhóm 1 có thời hạn 7 năm;

+ 7 năm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, khu dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trước ngày 01/01/2022, tiêu chuẩn môi trường là nhóm dự án đầu tư nhóm 1;

– 10 năm không phải đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

+ Theo quy định tại điểm a, b và c khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020, thời hạn cấp phép môi trường có thể ngắn hơn quy định tại khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, doanh nghiệp, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ đầu tư dự án đầu tư, cơ sở).

(Khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

giấy phép môi trường

6. Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường – Hồ sơ

xin giấy phép môi trường;

– Báo cáo giới thiệu giấy phép môi trường;

• Các văn bản quy phạm pháp luật và kỹ thuật về dự án đầu tư, cơ sở vật chất, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Những gì cần được phản ánh trong các chương trình bảo vệ môi trường trượng? Đọc bài viết mẫu kế hoạch môi

trường 7. Trình tự và thủ tục xin giấy phép môi trường

phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động, đối tượng ảnh hưởng của dự án, chủ doanh nghiệp và chủ đầu tư dự án phải nộp đơn xin giấy phép bảo vệ môi trường khác nhau. Do đó, các thủ tục cấp phép môi trường cũng khác nhau. Tuy nhiên, thủ tục xin giấy phép môi trường có thể được thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin giấy phép và nộp lệ phí thẩm định hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận theo quy định của pháp luật.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thể là:

 • Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ
 • Tài nguyên và Môi trường, bộ
 • Tài nguyên và Môi trường, chịu trách nhiệm tiếp nhận
 • Sở Giao thông vận tải,

 • Đô
 • thị…
 • thuộc Chi cục Thủy sản các tỉnh

Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

trong thời hạn quy định của pháp luật, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét, rà soát hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan thụ lý hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp sau khi bổ sung vẫn không đáp ứng được yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả hồ sơ và thông báo rõ lý do của tổ chức, cá nhân xin cấp phép.

Bước 3: Thẩm định

trong thời hạn theo quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ có liên quan, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định; Trong trường hợp cần thiết, kiểm tra thực địa được thực hiện và một hội đồng đánh giá được thành lập. Trường hợp đủ điều kiện cấp phép thì cơ quan thụ lý phải nộp giấy phép cho cơ quan có thẩm quyền; Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép thì hồ sơ phải được trả lại cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép;

Phải bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải gửi thông báo bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân xin cấp phép nêu rõ cần bổ sung, hoàn thiện nội dung của kế hoạch, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại kế hoạch, báo cáo không được tính vào thời gian thẩm định, báo cáo kế hoạch.

Trong trường hợp không thể bổ sung hoặc sửa đổi để hoàn thiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép nêu rõ nội dung không đáp ứng yêu cầu và phải làm lại và trả lại hồ sơ xin cấp phép.

Bước 4: Trong

thời hạn quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thụ lý hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép thực hiện nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy phép.

8. Các câu hỏi thường gặp về giấy phép môi trường

bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 40 Luật Môi trường 2020, nội dung giấy phép môi trường bao gồm thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở vật chất, khu sản xuất kinh doanh, khu dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; Nội dung giấy phép môi trường; Yêu cầu bảo vệ môi trường; Thời hạn giấy phép môi trường; Nội dung khác(nếu có).

Giấy phép môi trường có giá trị trong bao lâu?

Theo quy định của pháp luật, giấy phép môi trường có thời hạn khác nhau đối với từng đối tượng, cụ thể là:

 • Thời hạn của dự án đầu tư loại I là 07 năm;
 • Thời hạn 07 năm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, khu dịch vụ, cụm công nghiệp hoạt động trước khi Luật Môi trường 2020 có hiệu lực;
 • 10 năm đối với đối tượng không thuộc
 • diện có thời hạn cấp phép môi trường trở lên

 • thì thời hạn đề xuất của chủ đầu tư dự án đầu tư, cơ sở vật chất, xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu sản xuất kinh doanh được rút ngắn 10 năm. Giấy phép môi trường dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

được cấp bao lâu kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ?

Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, chủ đầu tư sẽ được cấp giấy phép môi trường sau đây:

 • Giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp không quá 45 ngày;
 • Trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép môi trường không quá 30 ngày;

Chi phí dịch vụ tư vấn thủ tục để xin giấy phép môi trường là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá một gói, có nghĩa là điều đó không xảy ra. Luôn đảm bảo rằng chứng chỉ được cấp cho khách hàng; Cam kết hoàn lại tiền nếu không thể xuất bản giấy. Được quy định rõ ràng trong hợp đồng đã ký kết.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục xin giấy phép môi trường. Nhìn chung, đây là một thủ tục khá phức tạp, các cá nhân, tổ chức nên sử dụng các dịch vụ của các công ty có uy tín và giàu kinh nghiệm để thực hiện các thủ tục nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm.

Với những thành tựu của mình, ACC luôn đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cho khách hàng với mức giá hợp lý. Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin giấy phép môi trường của cá nhân, tổ chức, ACC tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ và đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh toán kết quả giấy phép cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Công ty Luật ACC – Đối tác pháp lý

tư vấn cho bạn: 1900.3330

– Email: [email protected]

Trân Trọng!

cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp hoàn chỉnh cho khách hàng trên toàn quốc

Đăng ký giấy phép kinh doanh

ly hôn cho các cá nhân hoặc tổ chức

✅ Acc Corporation ⭕ thành lập dịch vụ cung
⭐ phải cung
✅ cấp dịch vụ , chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ⭕
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ có chuyên môn cao về kế toán và thuế, sẽ đảm bảo báo cáo tuân thủ các dịch vụ kiểm toán
theo quy định của pháp luật ✅ , đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt và đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác dịch vụ sản xuất hộ chiếu giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu. ⭕
⭕ Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết đảm bảo an toàn thông tin

Related Posts

Xét nghiệm Giải phẫu bệnh – Dẫn đường cho việc điều trị

Xét nghiệm giải phẫu bệnh được thực hiện trên những mẫu bệnh phẩm tế bào, bệnh phẩm mô từ các cơ quan trong cơ thể được sinh…

Phương pháp điều trị tủy răng tại nha khoa hiện nay

Viêm tủy răng là một trong những vấn đề về sức khỏe răng miệng nghiêm trọng. Người mắc viêm tủy răng không chỉ phải chịu đựng những…

Mỹ thuật ứng dụng là gì? (cập nhật 2023)

Khi những giá trị thẩm mỹ ngày càng được chú trọng thì các phẩm mỹ thuật ứng dụng ngày càng đi sâu vào đời sống của mọi…

Bát quái đồ là gì? Ý nghĩa và vai trò của bát quái trong phong thủy

Bát quái đồ là vật phẩm phong thủy được sử dụng khá rộng rãi và phổ biến trong văn hoá phương Đông, nhằm mang lại những niềm…

Du học ngành khoa học ứng dụng và cơ bản

>> Du học ngành khoa học đại cương >> Các trường có đào tạo ngành Khoa học ứng dụng và cơ bản Khoa học Ứng dụng và…

Trồng răng implant là gì? Những điều cần phải biết trước khi chọn trồng răng implant

Trồng răng implant là phương pháp trồng răng cấy trụ kim loại vào xương hàm để thay thế cho răng đã mất. Chính vì vậy trụ implant…