Eliminate đi với giới từ gì trong tiếng Anh? – Ngolongnd.net

Bài viết cùng chuyên mục:

 • Share đi với giới từ gì? Share with or share to?
 • Awareness đi với giới từ gì? Awareness là gì?
 • Đề tiếng Anh có đáp án: you should find out as much as about the job and the vacancy
 • Tóm tắt lý thuyết trọng tâm + đề thi thử tiếng anh công chức thuế – kho bạc nhà nước
 • Useful đi với giới từ gì? useful và necessary dùng vs giới từ nào?

Eliminate đi với giới từ gì trong tiếng Anh? là câu hỏi của rất nhiều người khi học tiếng Anh. Bài viết này, Ngolongnd sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn.

Eliminate đi với giới từ gì?

Eliminate là gì trong tiếng Anh?

eliminate /i’limineit/

 • ngoại động từ
  • loại ra, loại trừ
  • (sinh vật học) bài tiết
  • lờ đi (một phần của vấn đề)
  • (toán học) khử
  • rút ra (yếu tố…)

Ví dụ: The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary may speak.

Khả năng đơn giản hóa có nghĩa là loại bỏ những điều không cần thiết để những điều cần thiết có thể phát biểu.

Đặt câu với Eliminate

1. Eliminate a player.

Loại bỏ những người khác.

2. Eliminate unnecessary expenses

Loại bỏ những khoản chi tiêu không cần thiết

3. Maybe eliminate the protocols.

Chác là bỏ hết nguyên tắc đi.

4. did you eliminate the threat?

Anh loại bỏ các mối đe dọa?

5. He will soon eliminate all suffering.

Chẳng bao lâu nữa, ngài sẽ loại bỏ mọi đau khổ.

6. We eliminate threats to national security.

Chúng tôi loại bỏ mối đe dọa đến an ninh quốc gia.

7. But is it possible to eliminate poverty?

Nhưng có thể nào loại trừ đi sự nghèo nàn không?

8. What type of fear would love eliminate?

Sự yêu thương sẽ cắt bỏ sự sợ hãi nào?

9. We must eliminate him at all costs.

Chúng ta phải giết hắn ta bằng mọi giá.

10. I wanted to eliminate the placebo effect.

Tôi muốn loại bỏ liều thuốc giả vờ trấn an tinh thần bệnh nhân.

11. They eliminate targets and they terrify terrorists.

Họ vừa diệt được mục tiêu, vừa làm lũ khủng bố sợ khiếp vía.

12. Children need loving discipline to eliminate undesirable traits.

Con cái cần kỷ luật trong tình yêu thương để loại trừ những nét tính xấu.

13. Ever cautious, she wanted to eliminate misleading possibilities.

Nhiều khi họ tỏ thái độ bất bình, bị Đắc Tuyên tìm cơ hội trừ khử.

14. Is it impossible to eliminate discrimination and racism?

Phải chăng không thể nào loại trừ đi sự kỳ thị và phân biệt chủng tộc?

15. Develop and exercise self-control to eliminate bad influences.

Phát triển và thực hành tính tự chủ để loại bỏ những ảnh hưởng xấu.

16. But there is a solution: eliminate the working poor.

Nhưng có một giải pháp: loại bỏ tầng lớp lao động nghèo.

17. ▪ Eliminate gender inequality at all levels of education.

▪ Loại bỏ sự bất bình đẳng giới tính trong giáo dục ở mọi cấp.

18. The most important thing is that we eliminate the kidnappers.

Điều quan trọng là loại trừ những kẻ bắt cóc.

19. The last team is forced to immediately eliminate one member.

Hàn Tín vừa lập được công xong lập tức bị tước binh quyền.

20. How can he eliminate this impediment? —Mark 7:21-23.

Nhưng làm sao anh ta có thể loại bỏ trở ngại này?—Mác 7:21-23.

21. ” How to put them in a position to eliminate them? “

” Làm thế nào để đặt chúng trong một vị trí để loại bỏ chúng? “

22. You said you’d eliminate Admirals Cai Mao and Zhang Yun.

Ngài từng nói qua sẽ trừ khử Thái Mạo và Trương Doãn.

23. Eliminate unnecessary details that may confuse and overwhelm your listeners.

Loại bỏ những chi tiết không cần thiết có thể khiến người nghe bối rối và choáng ngợp.

24. eliminate all diseases, even restoring the aged to youthful vigor?

Loại trừ mọi bệnh tật, thậm chí phục hồi sức sống thanh xuân cho những người lớn tuổi?

25. If Picard or any of his people interfere, eliminate them.

Nếu Picard hay bất cứ ai can thiệp, hãy trừ khử chúng đi.

26. But God’s peace will eliminate all causes of war and strife.

Những hiệp ước ấy thường chỉ đem lại một giai đoạn đình chiến ngắn ngủi.

27. A faulty immune system may fail to eliminate the misplaced cells .

Hệ miễn dịch khiếm khuyết cũng có thể không loại bỏ được các tế bào nằm không đúng chỗ .

28. But the Witnesses do not strive to eliminate the world’s injustices.

Nhưng Nhân Chứng không cố gắng loại trừ cảnh bất công trong thế gian.

29. Eliminate any places where water can collect and mosquitoes can breed.

Loại bỏ những nơi có nước đọng, là nơi lăng quăng sinh sản.

30. “Biologists are trying to eliminate disease and lengthen our life span.

“Các nhà sinh vật học đang cố gắng loại trừ bệnh tật và kéo dài tuổi thọ của con người.

31. Jehovah will eliminate evildoers, such as robbers, murderers, and sex perverts.

Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt những kẻ làm ác, chẳng hạn những kẻ trộm cướp, giết người và loạn dâm.

32. What can help a speaker to eliminate his need for extensive notes?

Điều gì có thể giúp một diễn giả trình bày bài giảng mà không cần dùng ghi chép dài dòng?

33. And I chose the top surgeon in the state to eliminate them.

Và tôi đã chọn bác sĩ phẫu thuật hàng đầu trong tiểu bang để loại bỏ chúng.

34. A small clique of ambitious, dishonorable officers have conspired to eliminate me.

Một nhúm sĩ quan kiêu ngạo vô liêm sỉ… tham gia vào âm mưu thủ tiêu tôi.

35. Minimize or eliminate the use of custom HTML tags, custom JavaScript variables.

Giảm thiểu hoặc loại bỏ việc sử dụng thẻ HTML tùy chỉnh, biến JavaScript tùy chỉnh.

36. Our objective is to eliminate Escobar as efficiently and discreetly as possible.

Mục đích của chúng ta là xử Escobar một cách hiệu quả và kín đáo nhất có thể.

37. There’s a built-in noise reduction system to eliminate all undesirable sound.

Có một hệ thống giảm tiếng ồn để loại bỏ các tiếng động không mong muốn.

38. Corporations use this model to eliminate wastefulness in the global supply chain.

Các tập đoàn sử dụng mô hình này để loại bỏ sự lãng phí trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

39. The Empress set up Infinity Monastery to use the Chaplain to eliminate dissenters.

Thiên Hậu ban đầu xây dựng Vô Cực Quan, là muốn lợi dụng Quốc Sư sát hại quần thần.

40. If we can eliminate them, half of the Cao navy will be paralysed

Nếu như có thể trừ khử hai người đó, một nửa thủy binh của Tào sẽ bị tê liệt.

41. Daisy Cutters were used to clear landing zones and to eliminate mine fields.

Daisy cutters đã được dùng trong Chiến tranh Việt Nam để khai quang bãi đỗ cho máy bay trực thăng và loại trừ các bãi mìn.

42. Is there anything you can do to reduce or eliminate those accidental encounters?

Bạn có thể làm gì để hạn chế hoặc tránh gặp những tình huống ấy?

43. Jehovah could have acted long ago to eliminate or even prevent all suffering.

Từ rất lâu, Đức Giê-hô-va có thể loại trừ hoặc thậm chí ngăn chặn mọi đau khổ.

44. Jehovah God, through Jesus Christ, will eliminate all causes of pain and sorrow.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời, qua trung gian Chúa Giê-su Christ, sẽ loại trừ mọi nguyên nhân gây ra đau khổ và sầu não.

45. A blinder on the eagle’s head helps eliminate the bird’s fear of humans

Miếng da che mắt giúp đại bàng không sợ người

46. In order to permanently eliminate Port Arthur’s battle squadron, the IJN initiated three operations.

Để hoàn toàn trừ khử hạm đội chiến đấu của cảng Arthur, Hải quân Nhật đã khởi xướng ba chiến dịch.

47. So we can also eliminate the ones that are very vague or very stylized.

Nên chúng ta có thể loại bỏ những tác phẩm mờ nhạt được cách điệu hóa.

48. The thing that you can do for yourself is eliminate your negative self- talk.

Việc bạn có thể làm cho bản thân là loại trừ đi những suy nghĩ tiêu cực.

49. One married couple decided to eliminate some of their hobbies and nonessential personal projects.

Một cặp vợ chồng quyết định bỏ bớt một số thú tiêu khiển và những dự tính riêng không cần thiết.

50. (Judges 3:17) His demands for tribute, however, provided an opportunity to eliminate the tyrant.

(Các Quan Xét 3:17) Tuy nhiên, việc bắt triều cống đã tạo cho dân Y-sơ-ra-ên cơ hội loại trừ kẻ cường bạo này.

51. Leo I made an alliance with the Isaurians and was thus able to eliminate Aspar.

Leo I đã vội liên minh với người Isauria nhằm mục tiêu loại bỏ tên quyền thần Aspar.

52. On the contrary, he has promised to eliminate badness, as the following article will show.

Trái lại, ngài hứa sẽ loại bỏ vĩnh viễn sự gian ác và đau khổ, như được thấy trong bài kế tiếp.

53. That government will also eliminate the one whose ways are indeed crooked —Satan the Devil.

Chính phủ đó cũng sẽ loại trừ kẻ có đường lối thật sự không ngay thẳng—Sa-tan Ma-quỉ.

54. In a quest to eliminate measles, 2.8 million children and youth in 10 countries received immunizations.

Trong nỗ lực để loại trừ bệnh sởi, 2,8 triệu trẻ con và thanh thiếu niên trong 10 quốc gia đã được chích ngừa bệnh sởi.

55. We’ve already dispatched a team to eliminate the buyers, secure the bomb, and apprehend the Albino.

Chúng tôi vừa gửi một đội đi ngăn chặn khách hàng, để bảo vệ quả bom và bắt Albino.

56. E.M.G. for peripheral neuropathy, tox screen to eliminate drugs, and echo to rule out cardiac emboli.

Ghi điện đồ cơ kiểm tra bệnh thần kinh ngoại vi, xét nghiệm độc tính xem có ma túy và siêu âm tiếng vọng loại trừ bệnh tắc mạch tim.

57. Using this inequality to eliminate F from the Euler characteristic leads to the inequality E ≤ 3V − 3.

Sử dụng bất đẳng thức này để khử F khỏi đặc trưng Euler, ta có bất đẳng thức E ≤ 3V − 3.

58. In the Baltic regions, heavy snowfall can allow wolves to eliminate boars from an area almost completely.

Ở vùng Baltic, tuyết rơi dày đặc có thể cho phép chó sói dễ dàng săn lợn rừng.

59. According to subsequently released US government documents, President Dwight D. Eisenhower ordered the CIA to eliminate Lumumba.

Lo sợ cộng sản kiểm soát CHDC Congo, Dwight Eisenhower lệnh cho CIA ám sát Lumumba.

60. To eliminate the ecological debt caused by man, God will rebalance the ecological budget, so to speak.

Để xóa bỏ “món nợ” sinh thái do con người gây ra, Đức Chúa Trời sẽ cân bằng lại “quỹ” sinh thái.

61. God’s Kingdom will exercise authority over the earth and eliminate all woes and suffering from its realm.

Nước Đức Chúa Trời sẽ trị vì khắp đất và xóa bỏ mọi đau khổ trong lãnh thổ của mình.

62. If you run the wires across the plugboard matrix diagonally, it will eliminate rotor positions 500 times faster.

Nếu anh chạy dây trên bảng ma trận theo đường chéo, ta sẽ loại trừ từng vị trí rô-tơ nhanh gấp 500 lần.

63. Your body does n’t store caffeine , but it takes many hours to eliminate the stimulant and its effects .

Cơ thể của bạn không tích chất cà-phê-in này nhưng phải mất nhiều thời gian để loại bỏ chất kích thích và các tác dụng của nó .

64. Do I not instinctively feel a sense of revulsion when a dictator uses death squads to eliminate his enemies?’

Chẳng phải tôi tự nhiên cảm thấy gớm ghiếc khi một nhà độc tài dùng những tiểu đội giết người để tiêu diệt kẻ thù sao?’

65. To illustrate: Imagine that your doctor directed you to apply a certain ointment twice a day to eliminate a persistent rash.

Để minh họa: Hãy tưởng tượng bác sĩ bảo bạn thoa một loại kem mỡ mỗi ngày hai lần để điều trị chứng da nổi ban dai dẳng.

66. Turning to the Lord in humility leads one to accept certain truths, which, when fully understood, provide strength and eliminate shame.

Việc trông cậy vào Chúa với lòng khiêm nhường dẫn người ta đến việc chấp nhận một vài lẽ thật nào đó, mà khi được hiểu hoàn toàn rồi, sẽ cung cấp sức mạnh và loại bỏ nỗi xấu hổ.

67. Women’s bodies take longer to process alcohol; more precisely, a woman’s body often takes one-third longer to eliminate the substance.

Cơ thể phụ nữ mất nhiều thời giờ hơn để chuyển hóa rượu; chính xác hơn là phải mất dài hơn một phần ba để loại bỏ chúng.

68. Burke then initiates “Code Yellow”: pumping toxic gas into both the detention camp and the research facility to eliminate any witnesses.

Burke sau đó kích hoạt “Mã Vàng”: bơm khí độc vào trại giam và cơ sở nghiên cứu để loại bỏ nhân chứng.

69. The Peróns’ followers praised their efforts to eliminate poverty and to dignify labour, while their detractors considered them demagogues and dictators.

Những người sùng bái gia đình Perón ca ngợi những nỗ lực của họ để loại bỏ nghèo đói và đề cao lao động trong khi những người khác coi họ là những kẻ mị dân và độc tài.

70. What, then, is needed to eliminate malnutrition, poor sanitary conditions, and the distress that take away both vision and the joy of life?

Vậy thì người ta cần gì để bài trừ nạn thiếu ăn, thiếu vệ sinh và sự gian nan, là những điều làm người ta mù lòa và mất vui trong đời sống?

71. To eliminate water pollution and improve a better hygiene, the Sabah state government are working to relocate them into a better housing settlement.

Nhằm giải quyết ô nhiễm nguồn nước và cải thiện vệ sinh, chính phủ bang Sabah đang làm việc để tái định cư họ đến các khu nhà ở tốt hơn.

72. Without direct foreign threats, Louis was able to eliminate his rebellious vassals, expand royal power, and strengthen the economic development of his country.

Nếu không có mối đe dọa trực tiếp của nước ngoài, Louis đã có thể loại bỏ các chư hầu nổi loạn của mình, mở rộng quyền lực của hoàng gia, và tăng cường sự phát triển kinh tế của đất nước mình.

73. It explains that washing purchased items in hot water is just one of several ways to eliminate the risk of contracting infectious diseases.

Nó giải thích rằng giặt đồ mua trong nước nóng chỉ là một trong nhiều cách để loại bỏ nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm.

74. Is it shrewd to drown feelings of depression in alcohol, to abuse drugs, or to try to eliminate those feelings by adopting a promiscuous lifestyle?

Có khôn khéo chăng khi tìm cách giải sầu qua men rượu, ma túy, thả mình theo lối sống buông tuồng?

75. In those cities rumors began to circulate of a mythical “Starvation Pact”, a supposed plot by the government to deliberately starve and eliminate the poor.

Tại những thành phố này rộ lên tin đồn hoang đường về “Hiệp định chết đói”, được cho là âm mưu của chính phủ nhằm cố ý hạ gục và tiêu diệt những người nghèo.

76. Sintering that uses an arc produced via a capacitance discharge to eliminate oxides before direct current heating, was patented by G. F. Taylor in 1932.

Thiêu kết sử dụng hồ quang được tạo ra thông qua một tụ phóng điện để loại trừ các ô-xít trước khi nung nóng bằng dòng điện trực tiếp, được đăng ký phát minh năm 1932 bởi G. F. Taylor.

77. Gao began to realize that Lü had too much power, but also was apprehensive that he no longer had enough power himself to eliminate Lü.

Cao Biền bắt đầu nhận ra rằng Lã Dụng Chi có quyền lực quá lớn, song cũng lo ngại rằng mình không còn đủ mạnh để loại bỏ Lã Dụng Chi.

78. The bombings were an attempt to eliminate American soldiers on their way to Somalia to take part in the international famine relief effort, Operation Restore Hope.

Các cuộc đánh bom này là sự nỗ lực loại bỏ lính Mỹ đang trên đường đến Somalia tham gia vào các nỗ lực cứu trợ nạn đói quốc tế.

79. We can eliminate our addiction to oil and coal by 2050 and use one- third less natural gas while switching to efficient use and renewable supply.

Ta có thể loại bỏ sự phụ thuộc vào than và dầu vào 2050 và giảm 1 phần 3 lượng ga khi chuyển sang cách dùng hiệu quả với nguồn cung cấp được đổi mới.

80. To eliminate dissent, the government imprisoned thousands in forced-labour camps or executed them for crimes such as alleged treachery or for disrupting the proletarian dictatorship.

Để loại bỏ bất đồng chính kiến, chính phủ đã bỏ tù hàng nghìn người trong các trại lao động cải tạo hoặc xử tử họ với các tội danh như phản bội hoặc chống phá chuyên chính vô sản.

Eliminate đi với giới từ gì trong tiếng Anh?

Eliminate sb from: loại ai ra khỏi

The police eliminated him from their enquiries.

Cảnh sát đã loại anh ta khỏi cuộc truy vấn của họ.

Eliminate sth from: loại điều gì ra khỏi

Try to eliminate fatty foods from your diet.

Cố gắng loại bỏ thực phẩm béo khỏi chế độ ăn uống của bạn.

Try to eliminate fatty foods from your diet

Mức độ phổ biến của giới từ sau Eliminate

34% trường hợp dùng eliminate from

BYOD can not be realistically eliminated from the workplace.

The Blazers ‘ were eliminated from the postseason in six games.

If symptoms decrease, the food is permanently eliminated from their diet.

Elimination of alcohol Alcohol is eliminated from the body by excretion and metabolism.

As the retailer is eliminated from the product flow, some costs on handling is also saved.

In the process, the Kolkata outfit became the first team to be eliminated from the tournament.

The name of the original lessee will be eliminated from all obligations and will be changed by the new lessee.

Being in the top 20% of the class meant that 80% of the students were automatically eliminated from those jobs.

The former model was only eliminated from the X Factor at the weekend and already he has jobs and work lining up.

The Bombers, 5-12, were eliminated from playoff contention last week, a season removed from a Grey Cup appearance.

19% trường hợp dùng eliminate by

Hinduism was eliminated by invading religions in course of thousands of years.

These can be eliminated by the installation of power factor correction capacitors.

AP No respite from defeat Indian women’s archery team has been eliminated by an on-song Denmark.

CarolinLA I think they’re helping the designers who have been eliminated by letting them show at FW.

The ‘ defect ‘ has been eliminated by the Animal Health Act 2002 and the Civil Contingencies Act 2004.

Skills that are eliminated by these constraints What skills are eliminated by these constraints? Surprisingly few.

The more of the things that I habitually carry around that can be eliminated by increasing its capabilities, the better.

It is only when the logic of brain and thought process of unconscious mind get stopped that false and verbal thought get eliminated by themselves.

The practical barrier to treating them as an opportunity, the complexity of managing all those licences and payments, ought to be eliminated by technology.

True that private campaign financing is at the root of all the dis-ease in politics right now and that is being worked on to be eliminated by other groups too.

17% trường hợp dùng eliminate in

But they been eliminated in early rounds for the last 2 years.

Let’s say goodbye to those eliminated in the semis — Harika Dronavalli and Ju Wenjun.

People who innovate by nature whether they be young or old are eliminated in most large corporations today.

Sri Lanka’s Tamil leaders of ability and charisma have been eliminated in the fratricidal struggle of LTTE.

The NRA has identified 57 of the state’s worst bends which it plans to eliminate in the interests of safety.

It is better that this entire country be eliminated in a nuclear blast than for its citizens to become liberals.

Walcott, Oxlade-Chamberlain and Giroud all returned later from Euro 2012 than Van Persie, whose Holland side were eliminated in the group phase.

But that problem is eliminated in online programs where students don’t have to worry about all the eyes focusing on them while trying to ask a question.

Because of popular and Congressional fears connected with the developing Cold War, the latter provision was eliminated in the final version of the legislation.

In three of the last five years, the Irish entry has been eliminated in the semi-final and in 2002, Ireland didn’t take part in the contest, due to relegation.

6% trường hợp dùng eliminate at

Of these, the majority eliminates at the higher end.

Very few people eliminate at as low a rate as 10 mg% per hour.

Most people eliminate at a rate of between 13 and 18 mg% per hour.

This clearly hugely increases the number of addicts, and would be eliminated at a stroke if businesses sold it cheaper.

With them being eliminated at the fourth round of the FA Cup, they could only fight for the English Premier League and the European League.

4% trường hợp dùng eliminate through

About 10% of the alcohol is eliminated through breathing and sweat.

The remainder of the alcohol is eliminated through excretion of alcohol in breath, urine, sweat, feces, milk and saliva.

SwapClear has a total notional outstanding of more than USD 336 trillion, with an additional USD 145 trillion eliminated through multilateral trade compression using TriOptima? s triReduce service.

3% trường hợp dùng eliminate as

If their second choice was also eliminated as a result of the first count, then their third choice can count as a first choice vote.

Trachoma can be prevented and treated, and blinding trachoma can be eliminated as a public health threat if the full SAFE strategy is implemented in endemic areas.

In 2% of cases eliminate with is used

This family-code coupon fraud exploit is being eliminated with an industry-wide update to the barcode system this year.

I’ll be very interested in seeing what proportion of the population fare evade after single use tickets are eliminated with the Metcard cut-off and no top-up machines are installed on trams.

1% trường hợp dùng eliminate without

If these effects could be eliminated without reducing the anti-fertility effects, the Foundation figured, it would be a highly effective and almost undetectable sterilant.

1% trường hợp dùng eliminate after

The other team will be eliminated after one game.

Like share và ủng hộ chúng mình nhé:

Related Posts

Glutaraldehyde – Chất Sát Trùng Phổ Rộng

Ngày 03/05/2019 | Đã đọc 32,183 lần | Tác giả: TS. Huỳnh Trường Giang – Khoa Thuỷ sản – Đại học Cần Thơ 1. Glutaraldehyde là gì…

VỐN ĐIỀU LỆ TIẾNG ANH LÀ GÌ?

1. Vốn điều lệ tiếng Anh là gì? Charter là gì? Vốn điều lệ tiếng Anh được dịch là “Charter capital” hoặc có trường hợp khác được…

Thuế khoán là gì? Đối tượng áp dụng và cách tính thế nào?

1. Thuế khoán là gì? Thuế khoán là một loại thuế trọn gói dành cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Do mức thuế…

Những điều cần biết về thuốc giảm đau thần kinh pregabalin (Lyrica)

Pregabalin (Lyrica) là gì? Cơ chế hoạt động của thuốc là gì? Cần lưu ý những điều gì khi dùng thuốc? Hãy cùng YouMed phân tích bài…

Mặt trái xoan là gì? Cách nhận biết và tướng số nam nữ

Mặt trái xoan luôn là một hình mẫu mà nhiều người ưu ái, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, có rất nhiều điều thú vị xoay…

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Thông tin về mã bảo hiểm y tế và quyền lợi người tham gia qua các ký tự trên thẻ BHYT được quy định như thế nào?…