Lý thuyết Đa thức một biến (Kết nối tri thức 2023) hay, chi tiết | Toán lớp 7

Với tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Bài 25: Đa thức một biến sách Tổng hợp tri thức chi tiết cùng với bài tập tự luyện chọn lọc giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Toán lớp 7.

Lý thuyết Đa thức một biến

1. Khái niệm đơn thức

 • Đơn thức một biến (gọi tắt là đơn thức) là biểu thức đại số có cấu trúc tích của một số thực với một lũy thừa của biến. Trong đó, số thực gọi là hệ số, số mũ của lũy thừa của biến gọi là bậc của đơn thức.

 • Cộng (hay trừ) hai đơn thức cùng bậc bằng cách cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên lũy thừa của biến. Tổng nhận được là một đơn thức.

 • Nhân hai đơn thức tùy ý bằng cách nhân hai hệ số với nhau và nhân hai lũy thừa của biến với nhau. Tích nhận được là một đơn thức.

Ví dụ:

 • Biểu thức 5x² là một đơn thức, trong đó 5 là hệ số, số mũ 2 của x là bậc của đơn thức đó.

 • Đơn thức −12x có hệ số là −12 và có bậc là 1 vì x = x¹.

 • Đơn thức x⁴ có hệ số là 1 (vì x⁴ = 1x⁴) và bậc là 4.

 • Cộng hai đơn thức cùng bậc: 2x³ + 7x³ = (2 + 7)x³ = 9x³.

 • Trừ hai đơn thức cùng bậc: -4x⁵ – x⁵ = (-4 – 1)x⁵ = -5x⁵.

 • Nhân hai đơn thức: -3x²⋅2x = -3⋅2x²⋅x = -6x³.

Chú ý:

 • Một số khác 0 được gọi là đơn thức bậc 0.
  Chẳng hạn, số 3 là đơn thức bậc 0 vì có thể coi 3 = 3x⁰.

 • Số 0 cũng được coi là một đơn thức. Đơn thức này không có bậc.

2. Khái niệm đa thức một biến

 • Đa thức một biến (gọi tắt là đa thức) là tổng của những đơn thức của cùng một biến; mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

 • Một đơn thức cũng là một đa thức.

 • Số 0 cũng được coi là một đa thức, gọi là đa thức không.

Ví dụ:

 • Biểu thức -4x⁴ + 2x – 10 là đa thức một biến với các hạng tử là -4x⁴, 2x và -10.

 • Các đơn thức x⁴, 2x, -1 cũng là đa thức.

Chú ý:

 • Ta thường kí hiệu đa thức bằng một chữ cái in hoa. Đôi khi còn viết thêm kí hiệu biến trong ngoặc đơn.
  Chẳng hạn: M = M(x) = x³ – 2x² + 7x + 1.

3. Đa thức một biến thu gọn

 • Đa thức thu gọn là đa thức không chứa hai đơn thức nào cùng bậc.

 • Nếu một đa thức có chứa những đơn thức cùng bậc (đa thức chưa thu gọn) thì ta có thể đưa nó về dạng thu gọn.

Ví dụ:

 • Đa thức A = 5x² + 6x³ – x + 1 là đa thức thu gọn vì không có hai đơn thức nào cùng bậc.

 • Đa thức B = -3x² – 12 + x⁵ + x² – 2x⁴ là đa thức chưa thu gọn vì có hai đơn thức cùng bậc là -3x² và x².
  Để thu gọn đa thức B = -3x² – 12 + x⁵ + x² – 2x⁴ ta làm như sau:

  B = -3x² – 12 + x⁵ + x² – 2x⁴
  = (-3x² + x²) – 12 + x⁵ – 2x⁴ ← Đổi chỗ và nhóm hai đơn thức cùng bậc 2
  = (-3 + 1)x² – 12 + x⁵ – 2x⁴ ← Cộng hai đơn thức cùng bậc
  = -2x² – 12 + x⁵ – 2x⁴ ← Đa thức thu gọn

4. Sắp xếp đa thức một biến

 • Để thuận lợi cho việc tính toán các đa thức một biến, ta thường viết chúng dưới dạng thu gọn và sắp xếp các hạng tử của nó theo lũy thừa giảm dần của biến.

Ví dụ:

 • Sắp xếp đa thức P = 7x² – 3x + 1 – 2x⁴ theo lũy thừa giảm dần của biến ta được:
  P = -2x⁴ + 7x² – 3x + 1

 • Đa thức P = 7x² – 3x + 1 có đơn thức bậc 4 và bậc 2 nhưng khuyết đơn thức bậc 3. Khi cần ta có thể viết là:
  P = -2x⁴ + 0x³ + 7x² – 3x + 1

Chú ý:

 • Ta có thể sắp xếp đa thức theo lũy thừa tăng dần của biến.
  Chẳng hạn, sắp xếp đa thức P = 7x² – 3x + 1 – 2x⁴ theo lũy thừa tăng dần của biến, ta được: P = 1 – 3x + 7x² – 2x⁴.

5. Bậc và các hệ số của một đa thức

Trong một đa thức thu gọn và khác đa thức 0:

 • Bậc của hạng tử có bậc cao nhất gọi là bậc của đa thức đó.

 • Hệ số của hạng tử có bậc cao nhất gọi là hệ số cao nhất của đa thức đó.

 • Hệ số của hạng tử bậc 0 gọi là hệ số tự do của đa thức đó.

Ví dụ:

 • Để xác định bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức Q = 2x³ – 3x² – x + 7 ta làm như sau:

  Thu gọn đa thức Q
  Q = 2x³ – 3x² – x + 7
  = (2x³ – 2x³) – 3x² – x + 7
  = (-3x² – x) + 7
  = -3x² – x + 7

Trong dạng thu gọn của Q, hạng tử có bậc cao nhất là -3x² nên bậc của đa thức Q là 2, hệ số cao nhất là -3.
Hạng tử bậc 0 là 7 (vì 7 = 7x⁰) nên hệ số tự do là 7.

Chú ý:

 • Đa thức không là đa thức không có bậc.

 • Trong một đa thức thu gọn, hệ số cao nhất phải khác 0 (các hệ số khác có thể bằng 0)

 • Muốn tìm bậc của một đa thức chưa thu gọn, ta phải thu gọn đa thức đó.

6. Nghiệm của đa thức một biến

 • Nếu tại x = a (a là một số), đa thức F(x) có giá trị bằng 0, tức là F(a) = 0, thì ta gọi a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức F(x).

 • Một đa thức có thể có nhiều nghiệm hoặc không có nghiệm.

 • Một đa thức có hệ số tự do bằng 0 thì x = 0 là một nghiệm của đa thức đó.

Ví dụ:

 • Đa thức F(x) = x² – 4 có hai nghiệm là x = 2 và x = -2 vì
  F(2) = 2² – 4 = 0; F(-2) = (-2)² – 4 = 0.

 • Đa thức G(x) = 1 + x² không có nghiệm vì x² ≥ 0 với mọi giá trị của x.
  Nên G(x) = 1 + x² ≥ 1 > 0.

 • Đa thức P(x) = x² + x có hệ số tự do là 0.
  Mà ta có P(0) = 0² + 0 = 0. Do đó, x = 0 là một nghiệm của đa thức.

Bài tập Đa thức một biến

Bài 1. Tính rồi tìm hệ số và bậc của đơn thức nhận được.

a) −12x⋅8x³;

b) 12x²−32x²;

c) 18x⁵⋅2x³;

d) – 9x⁴ + (2x²)²

Hướng dẫn giải

a) −12x⋅8x³ = −12⋅8x⋅x³ = -4x⁴
Đơn thức -4x⁴ có hệ số là -4, bậc 4.

b) 12x²−32x² = 12−32x² = -x²
Đơn thức -x² có hệ số là -1, bậc 2.

c) 18x⁵⋅2x³ = 18x⁵⋅8x³ = 18⋅8x⁵⋅x³ = x⁸
Đơn thức x⁸ có hệ số là 1, bậc 8.

d) -9x⁴ + (2x²)² = -9x⁴ + 4x⁴ = (-9 + 4)x⁴ = -5x⁴
Đơn thức -5x⁴ có hệ số là -5, bậc 4.

Bài 2. Cho hai đa thức:

P(x) = -2x⁴ – 7x + 12 – 6x⁴ + 2x² – x;

Q(x) = 3x³ – x⁴ – 5x² + x³ – 6x + 9 + x⁴.

a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của mỗi đa thức trên.

Hướng dẫn giải

a) Ta tiến hành đồng thời vừa thu gọn, vừa sắp xếp các hạng tử của đa thức bằng cách cộng các hạng tử cùng bậc (nếu có) từ bậc cao đến bậc thấp.

P(x) = -2x⁴ – 7x + 12 – 6x⁴ + 2x² – x
= (-2x⁴ – 6x⁴) + 2x² – (7x + x) + 12
= (-2 – 6)x⁴ + 2x² – 8x + 12
= -8x⁴ + 2x² – 8x + 12

Q(x) = 3x³ – x⁴ – 5x² + x³ – 6x + 9 + x⁴
= (-x⁴ + x⁴) + (3x³ + x³) – 5x² – 6x + 9
= (-1 + 1)x⁴ + (3 + 1)x³ – 5x² – 6x + 9
= 0x⁴ + 4x³ – 5x² – 6x + 9
= 4x³ – 5x² – 6x + 9

b)
Trong dạng thu gọn của P(x), hạng tử có bậc cao nhất là -8x⁴ nên bậc của đa thức P(x) là 4, hệ số cao nhất là -8. Hạng tử bậc 0 là 12 (vì 12 = 12x⁰) nên hệ số tự do là 12.

Trong dạng thu gọn của Q(x), hạng tử có bậc cao nhất là 4x³ nên bậc của đa thức Q(x) là 3, hệ số cao nhất là 4. Hạng tử bậc 0 là 9 (vì 9 = 9x⁰) nên hệ số tự do là 9.

Bài 3. Cho đa thức A(x) = x² – 4x – 5.

Trong các số -1, 0 và 1, số nào là nghiệm của đa thức A(x)?

Hướng dẫn giải

Ta có:

A(-1) = (-1)² – 4.(-1) – 5 = 1 + 4 – 5 = 0 nên -1 là một nghiệm của A(x).

A(0) = 0² – 4.0 – 5 = 0 – 0 – 5 = -5 ≠ 0 nên 0 không là nghiệm của A(x).

A(1) = 1² – 4.1 – 5 = 1 – 4 – 5 = -8 ≠ 0 nên 1 không là nghiệm của A(x).

Vậy trong các số -1, 0 và 1 thì -1 là nghiệm của A(x).

Xem thêm các bài tóm tắt lý thuyết Toán 7 Tổng hợp tri thức chi tiết khác:

Lý thuyết Bài 24: Biểu thức đại số

Lý thuyết Bài 25: Đa thức một biến

Lý thuyết Bài 26: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

Lý thuyết Bài 27: Phép nhân đa thức một biến

Lý thuyết Bài 28: Phép chia đa thức một biến

Lý thuyết Chương 7: Biểu thức đại số và đa thức một biến

Related Posts

Glutaraldehyde – Chất Sát Trùng Phổ Rộng

Ngày 03/05/2019 | Đã đọc 32,183 lần | Tác giả: TS. Huỳnh Trường Giang – Khoa Thuỷ sản – Đại học Cần Thơ 1. Glutaraldehyde là gì…

VỐN ĐIỀU LỆ TIẾNG ANH LÀ GÌ?

1. Vốn điều lệ tiếng Anh là gì? Charter là gì? Vốn điều lệ tiếng Anh được dịch là “Charter capital” hoặc có trường hợp khác được…

Thuế khoán là gì? Đối tượng áp dụng và cách tính thế nào?

1. Thuế khoán là gì? Thuế khoán là một loại thuế trọn gói dành cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Do mức thuế…

Những điều cần biết về thuốc giảm đau thần kinh pregabalin (Lyrica)

Pregabalin (Lyrica) là gì? Cơ chế hoạt động của thuốc là gì? Cần lưu ý những điều gì khi dùng thuốc? Hãy cùng YouMed phân tích bài…

Mặt trái xoan là gì? Cách nhận biết và tướng số nam nữ

Mặt trái xoan luôn là một hình mẫu mà nhiều người ưu ái, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, có rất nhiều điều thú vị xoay…

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Thông tin về mã bảo hiểm y tế và quyền lợi người tham gia qua các ký tự trên thẻ BHYT được quy định như thế nào?…