dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

Phòng Đào tạo Được viết ngày Thứ tư, 20 Tháng 12 2017 08:07

PHÒNG ĐÀO TẠO

Trưởng phòng: Ths. Lưu Quang Thiệp                

             Sinh ngày: 26/6/1976 

             Quê quán: Xã Bình Minh - Thanh Oai - Hà Nội

             Nơi cư trú: Thôn Đìa- Xã Bình Minh - Thanh Oai - Hà Nội

             Trình độ chuyên môn: Ths Quản trị kinh doanh

             Trình độ lý luận: Trung cấp Lý luận -Hành chính

                                       Điện thoại: 0936223476

DANH SÁCH NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO  

Số TT

HỌ TÊN

SINH NGÀY

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

ĐIỆN THOẠI

1

Lưu Quang Thiệp

26/6/1976 

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

0936223476

1

Bùi Thị Nga

21/10/1977

Ths QLGD, Cử nhân Kế toán (HĐ 68)

0904258569

2

Đặng Quốc Tuấn

10/12/1981

Ths Văn hóa, Cử nhân Văn hóa học, Cử nhân Luật

0902297007

3

Nguyễn Thị Minh Trang

12/09/1983

Ths Kế toán, Cử nhân QTKD

    0989683322


VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO 

- Phòng Đào tạo (ĐT) là một trong các phòng chức năng thuộc khối đào tạo của nhà trường, trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường. Phòng ĐT có mối quan hệ phối hợp công việc với các phòng chức năng khác; với các khoa, bộ môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường;

            - Phòng ĐT có chức năng tham mưu về công tác quản lý đào tạo; giúp Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ của Trường.Giúp Ban Giám hiệu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các kế hoạch đào tạo, kế hoạch xây dựng và phát triển trường.

NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO 

Công tác tổ chức và quản lý đào tạo

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xác định quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề. Xây dựng các đề án, chiến lược phát triển các ngành, nghề đào tạo trong trường với các loại hình đào tạo thích hợp. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, quy trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo toàn diện;

- Phối hợp với các Khoa-Bộ môn xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, cụ thể hoá mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn đảm bảo cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội;

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho từng khoá học, từng năm học, từng ngành, từng cấp đào tạo trong trường, đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình, giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra cũng như việc thực hiện kế hoạch chung. Xây dựng thời khoá biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy - học tập, giám sát, đôn đốc;

- Xây dựng kế hoạch nhu cầu đội ngũ giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng, tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong công tác tuyển dụng, đào tạo và ký hợp đồng giáo viên thỉnh giảng theo nhu cầu phát triển của trường;

- Tổ chức các chương trình tuyển sinh hằng năm, thi tốt nghiệp và thi học kỳ. Quản lý chặt chẽ kết quả thi, kết quả học tập, đảm bảo đánh giá đúng chất lượng đào tạo theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho học sinh theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tổng hợp và làm các báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên cũng như của Nhà trường. Tham mưu cho Ban Giám hiệu, các chế độ chính sách đối với giáo viên trong Trường và giáo viên thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy. Kiểm tra báo cáo thống kê và xác nhận khối lượng giảng dạy của tất cả giáo viên để Nhà trường thanh toán;

- Đề xuất việc mua sắm trang thiết bị kỹ thuật phục vụ đào tạo. Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các bậc đào tạo của Nhà trường theo đúng các quy chế về đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về giáo vụ và học vụ;

- Quản lý chất lượng học tập của học sinh trong quá trình học tập tại Trường. Tham gia vào các Hội đồng thi tuyển sinh, xét lên lớp, xét thôi học, xét tốt nghiệp;

- Chủ trì xây dựng quy trình, quy chế hoạt động thuộc lĩnh vực đào tạo trình Hiệu trưởng ban hành;

- Phối hợp với các khoa thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học trong nhà trường;

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về đào tạo của nhà trường.

Công tác Tuyển sinh, hợp tác đào tạo

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản của cấp trên, nhà trường về công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo;

- Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo của xã hội, làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo của trường;

            - Lập, đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh;

            - Tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường các biện pháp và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh;

- Tư vấn việc làm, tiếp nhận hồ sơ và triệu tập thí sinh trúng tuyển;

- Lập danh sách nhu cầu, hồ sơ đầu vào công tác tuyển sinh;

- Phối hợp với phòng TC-HC &QT tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định thành lập và là thường trực của Hội đồng tuyển sinh;

- Phối hợp với các phòng, khoa liên quan để đề xuất mở ngành đào tạo;

- Chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo với các đơn vị để mở các lớp đào tạo các hệ;

- Chủ trì thực hiện công tác tổ chức, quản lý các lớp học các hệ liên kết;

- Chủ trì tổ chức các Lễ khai giảng, bế giảng các lớp hệ liên kết;

- Phối hợp với phòng TC-HC &QT chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy cho các lớp hệ liên kết;

- Phối hợp với các đối tác liên kết trong việc tổ chức các kỳ thi sát hạch, thi học kỳ, thi tốt nghiệp;

- Đại diện cho học sinh, sinh viên các lớp hệ liên kết, phản ánh các vấn đề cần thiết liên quan đến học tập của học sinh, sinh viên và giảng dạy của giáo viên, giảng viên với đối tác liên kết;

- Chủ động thực hiện công tác tiếp đón, bố trí giáo viên, giảng viên giảng dạy tại các lớp hệ liên kết đào tạo;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan nắm phản hồi chất lượng đào tạo các ngành học ở các đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh có học sinh của trường làm việc. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội, xây dựng thương hiệu của nhà trường;

- Quan hệ với các doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng lao động để tìm kiếm việc làm cho học sinh.

 Công tác khác

- Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê;

- Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của phòng mình cho Website của nhà trường;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công và tham gia các hoạt động chung do Nhà trường và các đoàn thể tổ chức.

QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO 

- Được quyền tổ chức thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ quy định, sau đó báo cáo lại Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đó;

   - Được đề xuất Ban Giám hiệu và các hội đồng chức năng khác về phương hướng, mục tiêu, cơ cấu, phương pháp đào tạo chung của toàn trường;

   - Được đề xuất Ban Giám hiệu về các biện pháp điều chỉnh cần thiết để thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo;

- Trực tiếp quản lý cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất thuộc phòng quản lý;

        - Được đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của phòng, phục vụ cho hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của toàn trường;

- Được quản lý và sử dụng các tài sản, trang thiết bị do nhà trường trang bị thuộc trách nhiệm quản lý của phòng;

   - Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn trong việc tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà trường;

   - Có quyền đề nghị các phòng, khoa, bộ môn của nhà trường cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan đến công tác báo cáo cho Hiệu trưởng và các cơ quan hữu quan theo quy định;

   - Được chủ động giao dịch với các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan hữu quan để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của phòng;

   - Được đề xuất khen thưởng và kỷ luật lên thường trực HĐTĐ trường đối với cán bộ, nhân viên trong phòng và học sinh toàn trường;

- Thực hiện các quyền khác theo chỉ đạo hoặc ủy quyền của lãnh đạo trường. Được hưởng các quyền lợi theo chế độ quy định và theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO 

            - Trưởng phòng: 01 người

           - Phó Trưởng phòng: Số lượng từ 01 đến 02 người (tùy thuộc vào quy mô và tình hình thực tế của phòng).

- Các nhân viên.

Hình ảnh hoạt động

 • tangsach 35d1.jpg
 • IMG_0924.jpg
 • IMG_0899.jpg
 • KG3.jpg
 • tanghoa83.jpg
 • DH9.jpg
 • IMG_0946.jpg
 • trao hoc bong.jpg
 • tam83.jpg
 • DH3.jpg
 • IMG_0942.jpg
 • bgdh7.jpg
 • CC chung 2.jpg
 • tangsach lan.jpg
 • IMG_0918.jpg
 • bgdh3.jpg
 • tangsach oanh.jpg
 • IMG_0945.jpg
 • IMG_0934.jpg
 • doan1.jpg
Hotline: 02433533733; 0938122876;0902297007
Yahoo Chat yahooid1Skype Chat skypeid1
Name1Mobile number1
rem van phong may rua xe