dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

Thông báo mức thu học phí Được viết ngày Thứ sáu, 09 Tháng 9 2016 07:14

SỞ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯ­ỜNG TC KINH TẾ-TÀI CHÍNH

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  226  /TB-KTTC

          Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO (Lần 2)

Mức thu học phí đối với học sinh TCCN hệ chính quy từ năm học 2016-2017  đến năm học 2020-2021 của Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội


Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc ban hành Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục kinh tế quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục kinh tế quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm 2016 - 2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 -2021 của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 5117/UBND-KGVX ngày 31/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội v/v thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội;

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội thông báo mức thu học phí đối với học sinh TCCN hệ chính quy từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 như sau:

Chuyên ngành đào tạo

Mức thu học phí mỗi tháng của từng học sinh theo năm học

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

1. Kế toán doanh nghiệp

125.000

255.000

395.000

535.000

690.000

2. Tài chính ngân hàng

125.000

255.000

395.000

535.000

690.000

3. Kinh doanh thương mại, dịch vụ

125.000

255.000

395.000

535.000

690.000

4. Pháp luật

125.000

255.000

395.000

535.000

690.000

Các đối tượng miễn, giảm học phí được thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 Thông báo này được niêm yết công khai trên bảng tin và trên website của nhà trường (http://hefc.edu.vn);

Yêu cầu: Phòng Đào tạo và Quản sinh,phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Thanh tra, KT&ĐBCLGD, phòng TCHC&QT,các Khoa và giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm thông báo tới học sinh toàn trường thực hiện thu theo thông báo này./.

 

Nơi nhận:              

- Sở GD& ĐT (thay b/c);

- Ban giám hiệu  (để c/đ);

- Các khoa, phòng, GVCN (để t/h);

- Lưu: VT, ĐTQS.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Ths. Vương Anh Tuấn

Hình ảnh hoạt động

 • tangsach 35d1.jpg
 • IMG_1216.jpg
 • tang sach- khanh.jpg
 • IMG_0108.jpg
 • 007.jpg
 • KG5.jpg
 • hue1.jpg
 • KG7.jpg
 • DH7.jpg
 • IMG_0923.jpg
 • IMG_0368.jpg
 • thay thung.jpg
 • tangsach thai.jpg
 • DH3.jpg
 • tangsach duong.jpg
 • IMG_1208.jpg
 • DH5.jpg
 • dh10.jpg
 • hoa 1.jpg
 • bgdh9.jpg
Hotline: 02433533733; 0938122876;0902297007
Yahoo Chat yahooid1Skype Chat skypeid1
Name1Mobile number1
rem van phong may rua xe